eKRUS - ogłoszenia i komunikaty

eKRUS

 

Menu główne

OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY

3/2022

17 maja 2022: Szanowna Pani/ Szanowny Panie,

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, iż zgodnie z informacją z systemu EPUAP:

"Informujemy, że we wtorek 17 maja od godziny 21:00 do godziny 23:59 część e-usług może być niedostępna. Planowa przerwa wynika z koniecznych prac serwisowych. Przepraszamy za utrudnienia."

Usługi eKRUS dotyczące rejestracji przez ePUAP mogą być w podanych godzinach niedostępne.

2/2022

29 kwietnia 2022: Uwaga Rolnicy!

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że wskazane funkcjonalności Portalu dla Rolników eKRUS uległy zmianie w opisanym poniżej zakresie:

 • rozbudowa funkcjonalności zakładania konta w Portalu dla Rolników eKRUS o pole z powtórzonym adresem e-mail i potwierdzeniem, czy oba podane adresy są takie same;
 • rozbudowa reguły sprawdzającej poprawność danych zgłoszenia do ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego oraz ubezpieczenia zdrowotnego pomocnika/pomocników w okresie świadczenia pomocy w gospodarstwie na podstawie umowy o pomocy przy zbiorach o warunek pełnoletności zgłaszanej osoby;
 • umożliwienie wprowadzenie dłuższego niż 180 dni okresu świadczenia pomocy przy zbiorach zgodnie z postanowieniami art. 40 w związku z art. 2 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022 poz. 583.).

1/2022

09 lutego 2022: Szanowna Pani/ Szanowny Panie,

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza najmłodszych mieszkańców wsi do udziału w działaniach prewencyjnych na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników. Uprzejmie prosimy Panią/Pana o zachęcanie dzieci zamieszkujące tereny wiejskie do udziału w dwóch konkursach dotyczących zapobiegania upadkom osób podczas pracy i przebywania w gospodarstwie rolnym.

Dla uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich przygotowaliśmy XII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu dwuwymiarowej pracy plastycznej w formacie A-3, w dowolnej technice. Więcej informacji znajdą Państwo pod linkiem:

https://www.krus.gov.pl/artykul/28616ad43becf1e76e91c1c50e112724-9b242f5ae3/

Zapraszamy również do udziału w III Ogólnopolskim Konkursie na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”, adresowanym do dzieci urodzonych w latach 2008–2011, których przynajmniej jeden z rodziców lub opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie przyjmowania zgłoszeń do Konkursu. Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki. Szczegółowe informacje znajdują się pod linkiem:

https://www.krus.gov.pl/artykul/kasa-rolniczego-ubezpieczenia-spolecznego-oglasza-iii-ogolnopolski-konkurs-dla-dzieci-na-rymowanke-o/

Udział w Konkursach to okazja do poszerzenia wiedzy o zasadach bezpiecznego życia i pracy w gospodarstwie rolnym, a także do zdobycia atrakcyjnych nagród rzeczowych.

Ponadto zachęcamy do zapoznania się z materiałami popularyzatorskimi znajdującymi się na stronie internetowej www.krus.gov.pl w zakładce „Bezpiecznie w gospodarstwie rolnym” i „Bezpieczne dziecko w gospodarstwie rolnym", a także do udziału w działaniach prewencyjnych realizowanych przez jednostki terenowe Kasy. Informacje o realizowanych lokalnie szkoleniach, konkursach, pokazach itp. znajdują się na stronie

https://wydarzenia-prewencyjne.krus.gov.pl/

9/2021

30 grudnia 2021: Uwaga Rolnicy!

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina o obowiązku niezwłocznego zgłaszania wypadków przy pracy rolniczej. Zgodnie z zapisami art. 45 ustawy z dnia 20.12.1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników ( t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 266) o zaistnieniu takiego zdarzenia poszkodowany, rolnik, domownik lub inna osoba są zobowiązane zawiadomić Kasę bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia jego zaistnienia. Zgłoszenia można dokonać osobiście w siedzibach jednostek Kasy, telefonicznie, pocztą tradycyjną, a także elektroniczną i poprzez platformę ePUAP. Mając na uwadze Państwa bezpieczeństwo i zdrowie, w dobie pandemii koronawirusa i rosnącej liczby zachorowań i zgonów na COVID-19, zachęcamy do korzystania z form niewymagających kontaktu z innymi ludźmi. Jednocześnie wyjaśniamy, że ze zgłoszeniem wypadku nie należy czekać do zakończenia leczenia skutków nieszczęśliwego zdarzenia. Ponadto przypominamy, że niedopełnienie przez poszkodowanego lub rolnika obowiązku niezwłocznego zgłoszenia ocenia się przy ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadku oraz prawa do jednorazowego odszkodowania, a także że osoba poszkodowana lub inna zgłaszająca wypadek powinna w szczególności:

 • zabezpieczyć w miarę możliwości miejsce i przedmioty związane z wypadkiem,
 • udostępnić pracownikowi KRUS miejsce wypadku i przedmioty z nim związane,
 • wskazać świadków wypadku,
 • zgromadzić i dostarczyć posiadaną dokumentację leczenia,
 • udzielić pełnej informacji i wszechstronnej pomocy pracownikowi KRUS, upoważnionemu do prowadzenia postępowania dowodowego w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku.

Więcej informacji o formach zgłaszania wypadków do KRUS znajdziecie Państwo w zakładce Prewencja/Zgłoszenie wypadku

Linki:

https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/prewencja/wypadki-przy-pracy-rolniczej/zgloszenie-wypadku/

lub

https://www.krus.gov.pl/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=3755&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=c4b9c5f8d3abed36a43e86f3a7d45fba

8/2021

03 grudnia 2021: Przypomnienia i Upomnienia

Od 3 grudnia 2021 r. na koncie użytkownika w portalu eKRUS, w sekcji PRZYPOMNIENIA i UPOMNIENIA, istnieje możliwość przeglądu ewidencji z korespondencji wysyłanej przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

7/2021

01 lipca 2021: eZaświadczenie na portalu eKRUS

Od 1 lipca 2021 r. na koncie użytkownika w portalu eKRUS, w sekcji eDOKUMENTY, istnieje możliwość wygenerowania elektronicznych zaświadczeń (eZaświadczeń):

 • zaświadczenia o okresach podlegania USR (ubezpieczeniu społecznemu rolników), w którym jest zawarta informacja o opłaconych składkach na ubezpieczenie społeczne rolników,
 • zaświadczenia o podleganiu ubezpieczeniu, w którym jest zawarta informacja czy konto płatnika wykazuje/nie wykazuje zadłużenia w KRUS,
 • zaświadczenia o okresach podlegania i opłaceniu składek na UZ (ubezpieczenie zdrowotne), w którym jest zawarta informacja dotycząca powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

eZaświadczenie umożliwia wskazanie przez użytkownika celu pozyskania tego zaświadczenia.

eZaświadczenie to wygenerowany automatycznie dokument elektroniczny, opatrzony kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną, który nie wymaga podpisu pracownika Kasy. Dokument ten należy skierować do właściwej instytucji/organu w formie elektronicznej, w zależności od potrzeby, poprzez e-mail lub skrzynkę podawczą ePUAP. Zachowanie takiej formy przekazania dokumentu zapewnia autentyczność jego pochodzenia oraz integralność treści.

WAŻNE: Wygenerowane zaświadczenie przekazane drogą elektroniczną, np. pocztą elektroniczną lub za pomocą skrzynki podawczej ePUAP, posiada moc prawną i jest dokumentem urzędowym. Dokumentu takiego nie należy drukować, gdyż wydruk, niezależnie od formy dalszego przekazania, nie posiada już cech dokumentu elektronicznego i nie będzie honorowany przez instytucje/organy, w których zostanie przedłożony.

6/2021

29 kwietnia 2021: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uprzejmie informuje iż w związku z prowadzonymi pracami serwisowymi w dniu 30 kwietnia 2021 od godziny 20:00 nastąpi przerwa w dostępie do systemu https://www.ekrus.gov.pl/p4b-web/index.html Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

5/2021

19 kwietnia 2021: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uprzejmie informuje iż na platformie ePUAP udostępniono usługę Zgłoszenie wypadku przy pracy rolniczej, co umożliwi zgłaszanie wypadku przy pracy rolniczej oraz składanie wniosku SR-23 o jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy rolniczej lub rolniczą chorobą zawodową w sieci.

W celu skorzystania z formularza zgłoszenia, użytkownik, po zalogowaniu się do ePUAP, powinien:

 • wpisać w wyszukiwarce słowa: zgłoszenie wypadku przy pracy rolniczej
 • wybrać sprawę
 • wypełnić formularz Zgłoszenie wypadku przy pracy rolniczej
 • wskazać w formularzu, do której jednostki: OR KRUS/PT KRUS zgłoszenie ma być przekazane.

Zgłaszając wypadek przy pracy rolniczej za pośrednictwem platformy ePUAP można również złożyć i wysłać Wniosek SR-23 o jednorazowe odszkodowanie.

Zachęcamy wszystkich rolników, szczególnie w czasie pandemii, do korzystania z tej formy zgłaszania wypadku przy pracy rolniczej.

Szczegółowe informacje znajdzie Pani/ Pan pod linkiem:

https://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/zgloszenie-wypadku-przy-pracy-rolniczej-mozliwe-takze-przez-epuap-kopiuj-1/

4/2021

16 kwietnia 2021: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uprzejmie informuje iż w związku z prowadzonymi pracami serwisowymi w dniach 16.04.2021 do 19.04.2021 funkcjonalność generowania e-zaświadczeń, oraz możliwość zgłaszania pomocników będzie niedostępna. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

3/2021

26 marca 2021: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVIII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne kierowany jest do właścicieli gospodarstw rolnych, z których przynajmniej jeden podlega ubezpieczeniu społecznemu w KRUS. Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Gospodarstwa rolne zgłoszone do Konkursu zostaną poddane profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy. Komisje konkursowe ocenią poziom bezpieczeństwa i stosowanie zasad bezpiecznej pracy podczas codziennego funkcjonowania, sprawdzą m.in. ład i porządek, stan techniczny maszyn i urządzeń, usprawnienia organizacyjne i techniczne zastosowane w celu poprawy bezpieczeństwa w gospodarstwach. Zakres zagadnień objętych sprawdzeniem określono w konkursowym regulaminie. Konkurs uzyskał Patronat Honorowy Prezydenta RP Andrzeja Dudy, a jego współorganizatorami są Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Termin na zgłaszanie się do Konkursu upływa 23.04.2021 r.

Szczegółowe informacje znajdzie Pani/ Pan pod linkiem:

https://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/kasa-rolniczego-ubezpieczenia-spolecznego-zaprasza-wlascicieli-gospodarstw-rolnych-do-udzialu-2/

2/2021

26 marca 2021: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza najmłodszych mieszkańców wsi do udziału w działaniach prewencyjnych na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników. Uprzejmie prosimy Panią/Pana o zachęcanie swoich dzieci do uczestnictwa. Udział w Konkursach to niepowtarzalna okazja do poszerzenia wiedzy o zasadach bezpiecznego życia i pracy w gospodarstwie rolnym bez wychodzenia z domu, a także do zdobycia atrakcyjnych nagród rzeczowych.

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich do udziału w XI Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”. Hasło jedenastej edycji konkursu nawiązuje do 30-letniej działalności prewencyjnej KRUS i związane jest z jubileuszem, który Kasa obchodzi w tym roku. Ponieważ oferta edukacyjna KRUS od początku działania instytucji kierowana jest również do najmłodszych mieszkańców wsi, organizacja Konkursu pozwala sprawdzić ich wiedzę o bezpieczeństwie pracy i zagrożeniach wypadkowych w gospodarstwach rolnych. Więcej informacji znajdą Państwo pod linkiem:

https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/prewencja/xi-konkurs-plastyczny-2021/

II Ogólnopolski Konkurs na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym przygotowano natomiast dla dzieci w wieku 11-14 lat, których przynajmniej jeden z rodziców lub opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie przyjmowania zgłoszeń do Konkursu. Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki promującej prawidłowe nawyki i zachowania dzieci odnoszące się do pracy i zabawy na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzującej „Wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie należy powierzać dzieciom poniżej 16 lat”. Podobnie, jak XI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny, nawiązuje do jubileuszu KRUS i przebiega pod hasłem:„Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”. Szczegółowe informacje znajdzie Pani/Pan pod linkiem:

https://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/juz-drugi-raz-dobrze-sie-czuje-gdy-o-bezpieczenstwie-rymuje/

Ponadto zachęcamy do zapoznania się z materiałami popularyzatorskimi znajdującymi się na stronie internetowej www.krus.gov.pl w zakładce „Bezpiecznie w gospodarstwie rolnym” i „Bezpieczne dziecko w gospodarstwie rolnym", a także do udziału w działaniach prewencyjnych realizowanych przez jednostki terenowe Kasy. Informacje o realizowanych lokalnie szkoleniach, konkursach, pokazach itp. znajdują się na stronie www.wydarzenia-prewencyjne.krus.gov.pl.

1/2021

17 luty 2021: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uprzejmie informuje, że w związku z koniecznością przeprowadzenia prac serwisowych, w dniu 23.02.2021 r. pomiędzy godzinami 18:00 a 21:00, wystąpi niedostępność portalu https://ekrus.gov.pl. Za niedogodności spowodowane niedostępnością serdecznie przepraszamy.

7/2020

22 września 2020: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uprzejmie informuje, iż w dniu 26 września 2020 będą prowadzone prace serwisowe w ramach funkcjonalności Portalu dla Rolników eKRUS. Za utrudnienia przepraszamy.

6/2020

09 września 2020: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje: w przypadku braku działania linków w wiadomości e-mail otrzymanej z eKRUS prosimy o posłużenie się następującymi linkami:

https://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/czy-znasz-zasady-bezpiecznego-przebywania-w-gospodarstwie-rolnym-sprawdz-swoja-wiedze-i-wygraj-j/

https://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/sprawdz-swoja-wiedze-na-temat-bezpieczenstwa-pracy-w-gospodarstwie-rolnym-bez-wychodzenia-z-domu/

5/2020

08 września 2020: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza do udziału w działaniach prewencyjnych na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników. Uczestnicząc w nich ma Pani/Pan niepowtarzalną okazję do poszerzenia wiedzy o zasadach bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym, a także do zdobycia, bez wychodzenia z domu, atrakcyjnych nagród rzeczowych.

Zapraszamy osoby pełnoletnie ubezpieczone w Kasie do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Testowym z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym – Bezpieczna Obsługa Zwierząt Gospodarskich. 100 uczestników, którzy zdobędą największą ilość punktów w najkrótszym czasie – otrzyma nagrody rzeczowe o wartości ok. 500 zł brutto.

Dzieci rolników w wieku 6-14 lat zachęcamy do udziału w kursie e-learningowym Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy. Wśród uczestników, którzy go odbędą i prześlą certyfikat ukończenia kursu wraz z formularzem zgłoszeniowym, rozlosowanych zostanie 100 hulajnóg.

Szczegółowe informacje na temat uczestnictwa w powyższych działaniach znajdzie Pani/Pan pod linkami:

https://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/czy-znasz-zasady-bezpiecznego-przebywania-w-gospodarstwie-rolnym-sprawdz-swoja-wiedze-i-wygraj-j/

https://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/sprawdz-swoja-wiedze-na-temat-bezpieczenstwa-pracy-w-gospodarstwie-rolnym-bez-wychodzenia-z-domu/

Ponadto zachęcamy Panią/Pana do zapoznania z materiałami popularyzatorskimi znajdującymi się na stronie internetowej www.krus.gov.pl w zakładce Bezpiecznie w gospodarstwie rolnym i Bezpieczne dziecko w gospodarstwie rolnym, a także do udziału w działaniach prewencyjnych realizowanych przez jednostki terenowe Kasy. Informacje o szkoleniach, konkursach, pokazach itp. znajdują się na stronie www.wydarzenia-prewencyjne.krus.gov.pl

4/2020

25 sierpnia 2020: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uprzejmie informuje o przywróceniu możliwości korzystania z usług systemu ePUAP.

3/2020

21 sierpnia 2020: W związku z brakiem możliwości korzystania z usług systemu ePUAP, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uprzejmie informuje iż czasowo brak jest możliwości korzystania z funkcjonalności „Wniosek elektroniczny” oraz „Wniosek ePUAP”.

2/2020

18 marca 2020: Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną w Polsce, mając na uwadze Państwa dobro i pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, ogranicza się działalność jednostek organizacyjnych KRUS (Oddziały Regionalne i Placówki Terenowe) w zakresie bezpośredniej obsługi interesantów. Prosimy o kontakt za pomocą:

1/2020

13 stycznia 2020: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że z dniem 13 stycznia br. wprowadza nową usługę - możliwość wygenerowania dokumentu elektronicznego Zaświadczenia o okresach podlegania USR. Zaświadczenie o okresach podlegania USR wydawane jest dla użytkowników Portalu dla Rolników eKRUS w sposób automatyczny. Forma elektroniczna zaświadczenia jest szybka, wygodna i bezpieczna. Rolnik nie musi udawać się do jednostki terenowej KRUS, a samo zaświadczenie, opatrzone kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną KRUS, otrzyma w ciągu kilkunastu minut na skrzynkę e-mail podaną w ustawieniach konta w Portalu dla Rolników eKRUS.
Zachęcamy do korzystania z elektronicznego Zaświadczenia o okresach podlegania USR w Portalu dla Rolników eKRUS.

3/2019

15 listopada 2019: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że z dniem 15 listopada br. wprowadza nową usługę - Zgłoszenia pomocników. Zgłoszenie pomocników umożliwia użytkownikom Portalu dla Rolników eKRUS składanie zgłoszeń do ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego oraz ubezpieczenia zdrowotnego pomocnika/pomocników w okresie świadczenia pomocy w gospodarstwie na podstawie umowy o pomocy przy zbiorach.
Forma Zgłoszenia pomocników do ubezpieczenia w Portalu dla Rolników eKRUS jest szybka, wygodna i bezpieczna. Rolnik nie musi posługiwać się papierowymi zgłoszeniami i udawać się z nimi do jednostki terenowej KRUS. Korzystając z usługi Zgłoszenia pomocników w Portalu dla Rolników eKRUS rolnik nie musi wypełniać swoich danych identyfikacyjnych i adresowych, ponieważ są one wypełniane automatycznie. Dzięki temu spada ryzyko popełnienia błędu, możliwego przy ręcznym uzupełnianiu danych.
Portal dla Rolników eKRUS udostępnia:

 1. Możliwość wprowadzenia i wysłania Zgłoszenia pomocników.
 2. Możliwość pobrania danych wysłanego Zgłoszenia w formacie PDF - umożliwiającym wydruk.
 3. Informację zwrotną o zgłoszeniu zawierającą wyniki weryfikacji dla poszczególnych pozycji zgłoszenia.
 4. Ewidencję zaakceptowanych zgłoszeń umożliwiającą dokonanie korekty lub usunięcia pomocnika z ubezpieczenia.
 5. Ewidencję okresów ubezpieczeń zgłoszonych pomocników.
 6. Ewidencję składek zgłoszonych pomocników.
 7. Usługę „e-składka KRUS” rozszerzoną o możliwość opłacenia składek za pomocników za pomocą bezpośrednich płatności internetowych.
Zachęcamy do korzystania ze Zgłoszenia pomocników w Portalu dla Rolników eKRUS.

2/2019

08 listopada 2019: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje o rozpoczęciu prac serwisowych związanych z wprowadzeniem możliwości zgłaszania pomocników rolnika do ubezpieczenia w ramach funkcjonalności Portalu dla Rolników eKRUS. Dane użytkowników Portalu dla Rolników eKRUS (w tym dane spraw, okresów ubezpieczenia i składek) w okresie prac serwisowych nie będą aktualizowane. Aktualne informacje można pozyskać we właściwej miejscowo terenowej jednostce organizacyjnej KRUS. Za utrudnienia przepraszamy.

1/2019

04 października 2019: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uprzejmie informuje iż w dniu 04 października 2019 nastąpi zmiana sposobu logowania za pomocą Profilu Zaufanego. Obecnie stosowane rozwiązanie zostanie zastąpione przez możliwość logowania z wykorzystaniem login.gov.pl.

6/2018

13 czerwca 2018: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje o pracach serwisowych w zakresie danych ubezpieczeń zdrowotnych prowadzonych w dniach 11-24 czerwca. Dane ubezpieczeń zdrowotnych w tym okresie nie będą aktualizowane. Aktualne informacje można pozyskać we właściwej miejscowo terenowej jednostce organizacyjnej KRUS. Za utrudnienia przepraszamy.

5/2018

24 maja 2018: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje: Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z RODO

Co oznacza skrót RODO

Odnosi się on do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Od kiedy RODO będzie stosowane

Od 25 maja 2018 r.

Jaki jest cel wprowadzenia RODO

Podstawowym celem RODO jest ochrona podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Zmiana przepisów sprawi, że przepisy w zakresie ochrony danych osobowych na terenie UE będą jednolite.

Kto jest administratorem Twoich Danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z siedzibą Al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa, którą zgodnie z art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników kieruje Prezes Kasy.

Kim jest inspektor danych w KRUS i jak się z nim kontaktować

Jest to osoba, z którą możesz się skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z Twoich praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz skontaktować się mailowo (iod@krus.gov.pl) lub listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa.

Na podstawie jakich przepisów przetwarzamy Twoje dane osobowe

Na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. 2017 poz. 2336 oraz z 2018 r. poz. 650 i 858 ). Twoje dane mogą również być przetwarzane na podstawie:

 • przepisów innych ustaw krajowych, z których wynikają zadania z dziedziny ubezpieczeń społecznych lub zabezpieczenia społecznego,
 • aktów prawa Unii Europejskiej, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (PE) i Rady (WE) nr 883/2004 z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz rozporządzenia PE i Rady (WE) nr 987/2009,
 • umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym.

W jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby dopełnić obowiązków, które wynikają z przepisów prawa. Cele te wynikają z ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. W szczególności realizujemy zadania, które należą do zakresu działania KRUS:

 • obsługa rolników w sprawach dotyczących obejmowania ubezpieczeniem społecznym rolników i opłacania składek na to ubezpieczenie,
 • przyznawanie i wypłata świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń: emerytalno-rentowego oraz wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego,
 • prowadzenia działalności prewencyjnej na rzecz upowszechniania zasad bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych oraz eliminowania zagrożeń w miejscu pracy i życia rolników,
 • prowadzenia dobrowolnej, nieodpłatnej rehabilitacji leczniczej dla osób uprawnionych do świadczeń KRUS, zagrożonych niezdolnością do pracy, bądź trwale lub okresowo całkowicie niezdolnych do pracy w gospodarstwie rolnym,
 • prowadzenia dwuinstancyjnego system orzecznictwa lekarskiego w związku z ustalaniem prawa ubezpieczonych w KRUS do świadczeń zależnych od niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym lub medycznej oceny stanu zdrowia,
 • realizacja zadań związanych z koordynacją zabezpieczenia społecznego w krajach Unii Europejskiej,
 • realizacja świadczeń kombatanckich dla inwalidów wojennych,
 • obsługa ubezpieczenia zdrowotnego rolników, ich domowników, emerytów i rencistów, a także członków ich rodzin, pełniąc zarazem na rzecz NFZ funkcję płatnika składek na to ubezpieczenie,
 • gromadzimy i aktualizujemy dane na kontach ubezpieczonych oraz dane dotyczące świadczeniobiorców, którym są przyznawane lub wypłacane świadczenia,
 • przyjmujemy i rozpatrujemy sprawy, z którymi zwracają się do nas nasi klienci.

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Masz prawo zgodnie z zapisami w RODO:

żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie na dalsze przetwarzanie danych w przypadku, gdy ich przetwarzanie wymaga takiej zgody oraz wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uznasz, że Twoje dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych.

Wnioski w sprawie realizacji Twoich praw dotyczących danych osobowych możesz złożyć:

 • osobiście w każdej naszej jednostce,
 • elektronicznie,
 • listownie na adres naszej jednostki.

Adresy naszych jednostek organizacyjnych znajdziesz na stronie www.krus.gov.pl

Gdzie można wnieść skargę, jeśli uznasz, że Twoje prawa zostały naruszone

Do organu nadzorczego, który zajmuje się ochroną danych osobowych. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), który zastąpił Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

4/2018

17 maja 2018: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że obowiązujące od dnia 18 maja 2018 r. znowelizowane przepisy w zakresie ubezpieczenia społecznego rolników oraz ubezpieczenia zdrowotnego wprowadziły obowiązek zgłoszenia przez rolnika do ubezpieczeń w KRUS pomocników, z którymi rolnik zawarł umowę o pomocy przy zbiorach.

Rolnik jest zobowiązany zgłosić pomocnika do ubezpieczeń w KRUS w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy przy zbiorach, lecz nie później niż przed upływem okresu, na który zawarta została ta umowa na formularzu zgłoszeniowym. Formularze te będą dostępne na stronie internetowej Kasy i w każdej jednostce organizacyjnej Kasy.
Obowiązkowe ubezpieczenie pomocnika rolnika w KRUS obejmuje:

 • ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w zakresie ograniczonym do świadczeń z tytułu wypadku przy pracy rolniczej,
 • ubezpieczenie zdrowotne (wprowadzone przepisy nie dają możliwości zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny pomocnika).

Informacje dotyczące wysokości i terminu opłacania składek dostępne są na stronie internetowej Kasy.

Umowa o pomocy przy zbiorach zawierana jest pisemnie między rolnikiem, a pomocnikiem przed rozpoczęciem świadczenia pomocy przy zbiorach. Na podstawie takiej umowy pomocnik zobowiązany jest do osobistego świadczenia pomocy rolnikowi przy zbiorach chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół i roślin zielarskich, w określonym miejscu i przez określony czas, a rolnik do zapłaty umówionego wynagrodzenia za świadczoną pomoc. Umowa taka określa również zakres czynności wykonywanych przez pomocnika rolnika oraz dzień rozpoczęcia świadczenia pomocy przy zbiorach, jeżeli jest on inny niż dzień zawarcia umowy o pomocy przy zbiorach.

Ważne

Nie wszystkie czynności wykonywane w gospodarstwie rolnym mogą być objęte umową o pomocy przy zbiorach. Świadczenie pomocy przy zbiorach, w ramach zawartej umowy o pomocy przy zbiorach, może dotyczyć jedynie określonej ustawowo grupy produktów rolnych. Dodatkowe informacje w tym zakresie dostępne są na stronie internetowej Kasy.
Szczegółowych informacji w zakresie obejmowania ubezpieczeniami pomocnika rolnika, udzielają jednostki organizacyjne KRUS właściwe dla miejsca położenia gospodarstwa rolnego, w którym pomocnik świadczy pomoc. Baza teleadresowa jednostek dostępna jest na stronie internetowej KRUS pod adresem: Mapa KRUS.

Uwaga

Kasa informuje, że w związku z wprowadzeniem nowej umowy o pomocy przy zbiorach wprowadzone zostały zmiany w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Do udzielania informacji w zakresie rozliczeń podatkowych w związku z zawarciem takiej umowy właściwe są organy podatkowe.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 858). Szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczeń w KRUS pomocników rolników. zamieszczone są na stronie internetowej KRUS pod adresem: https://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/wazne-dla-rolnikow-zawierajacych-z-pomocnikami-umowy-o-pomocy-przy-zbiorach-chmielu-owocow-i-wa/

3/2018

09 kwietnia 2018: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uprzejmie przypomina, iż do dnia 31 maja każdego roku rolnik lub domownik prowadzący jednocześnie pozarolniczą działalność gospodarczą zobowiązany jest złożyć w macierzystej jednostce organizacyjnej KRUS zaświadczenie albo oświadczenie, że nie została przekroczona roczna kwota graniczna podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za rok ubiegły. Kwota podatku należnego za 2017 r. wynosi 3.300 zł.

Ze względu na to, iż termin 31 maja w bieżącym roku przypada w dzień ustawowo wolny od pracy (tj. święto Bożego Ciała), to zgodnie z przepisem art. 57 §4 Kodeksu postępowania administracyjnego upływa on następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.

Zatem ostateczny termin na złożenie zaświadczenia albo oświadczenia o kwocie należnego podatku dochodowego z przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej za rok 2017, przypada w piątek 1 czerwca 2018 r.

Jednocześnie Kasa przypomina, że w sytuacjach, gdy:

 • kwota należnego podatku od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej przekroczyła roczną kwotę graniczną za 2017r.,
 • w terminie do 1 czerwca 2018 r. nie zostanie złożone w Kasie stosowne zaświadczenie lub oświadczenie,

ubezpieczenie społeczne rolników ustanie z dniem, do którego osoba zainteresowana była zobowiązana złożyć powyższe zaświadczenie albo oświadczenie tj. 1 czerwca 2018 r.

Dodatkowo Kasa pragnie poinformować, że termin na złożenie wyżej wymienionego zaświadczenia lub oświadczenia, może zostać przywrócony wyłącznie na wniosek zainteresowanego rolnika lub domownika, jeżeli udowodni on, że niezachowanie terminu nastąpiło wskutek zdarzeń losowych (art. 5a ust. 7 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników).

2/2018

26 lutego 2018: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, informuje, że z dniem 19 marca br. wdraża nową usługę „e-składka KRUS”. e-składka KRUS umożliwia użytkownikom Portalu dla Rolników eKRUS - płatnikom, opłacanie składek z tytułu ubezpieczenia społecznego oraz ubezpieczenia zdrowotnego za pomocą bezpośrednich płatności internetowych.

Płatności na rzecz użytkowników Portalu eKRUS obsługuje Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. (KIR) - operator usługi Paybynet. Ta forma opłacania składek jest nie tylko szybka i wygodna, ale przede wszystkim bezpieczna. Płatnik nie musi posługiwać się papierowymi blankietami polecenia przelewu i udawać się z nimi do placówki banku lub Poczty Polskiej. Korzystając z usługi „e-składka KRUS”, realizując płatności w systemie Paybynet płatnik nie musi też wpisywać danych do przelewu w systemie bankowości internetowej, ponieważ są one wypełniane automatycznie. W ten sposób spada ryzyko popełnienia błędu, możliwego przy ręcznym uzupełnianiu danych do bankowego przelewu. Ponadto Paybynet jako jedyna usługa płatności internetowych przesyła środki bezpośrednio z konta bankowego płatnika na wskazane konto bankowe KRUS.

Cechą wyróżniającą rozwiązanie dostarczane przez KIR (www.paybynet.pl) jest m.in. współpraca z szerokim gronem banków spółdzielczych, które cieszą się znaczną popularnością wśród ubezpieczonych w KRUS, jak również możliwość dokonywania płatności z wykorzystaniem usługi mobilnej BLIK (https://blikmobile.pl/). KRUS zwraca uwagę na fakt, że grono banków współpracujących z KIR stale się rozszerza, dlatego też zachęcamy do zapoznania z ich aktualną listą (Aktualna lista banków współpracujących z KIR)*.

Wszystkich użytkowników Portalu eKRUS – płatników składek, chcących skorzystać z tej formy dokonywania płatności informujemy, że do kwoty przelewu doliczona zostaje prowizja na rzecz operatora systemu Paybynet, w wysokości 59 gr. Wysokość prowizji jest stała i niezależna od wysokości kwoty dokonywanej płatności. KRUS z tego tytułu nie pobiera żadnych opłat. W przypadku gdy forma płatności elektronicznej stanie się formą podstawową, KRUS zachęca do zaznaczenia opcji rezygnacji z otrzymywania tradycyjnych blankietów polecenia przelewu, co jest możliwe w zakładce „Ustawienia”.

Jednocześnie mając na względzie konieczność zachowania wysokiego poziomu bezpieczeństwa dokonywanych płatności, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do poprawnego działania usługi, a w szczególności dotyczących: numeru rachunku bankowego do wpłat, wyglądu strony Portalu eKRUS, czy kwoty do zapłaty, KRUS zwraca się z prośbą o zachowanie szczególnej ostrożności, przekazanie stosownej informacji sygnalnej na adres ekrus@krus.gov.pl oraz niedokonywanie płatności do czasu wyjaśnienia problemu.

* Nie dotyczy kart płatniczych VISA i MASTERCARD

1/2018

05 stycznia 2018: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, informuje o wdrożeniu nowej usługi - wniosku elektronicznego o konto w aplikacji Portal dla Rolników.

Wniosek elektroniczny to najprostsza i najszybsza forma uzyskania dostępu do Portalu, wymagająca podania na etapie rejestracji wyłącznie adresu poczty elektronicznej oraz potwierdzenia czynności Profilem Zaufanym.

Po pozytywnej weryfikacji wniosku w KRUS, wymagane do logowania poświadczenia przekazane zostaną na wskazany we wniosku adres email.

Zachęcamy do wnioskowania ww. trybie.

4/2017

30 września 2017: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 października 2017 r. wiek emerytalny będzie wynosił 60 lat – dla kobiet i 65 lat – dla mężczyzn. O emeryturę rolniczą mogą ubiegać się:

 • osoby, które skończą 60 lub 65 lat po dniu 30 września 2017 r.,
 • osoby, które do dnia 30 września 2017 r. skończą 60 lub 65 lat, ale nie osiągną do tego czasu podwyższonego wieku emerytalnego, czyli takiego, który obowiązuje obecnie i zależy od roku oraz kwartału urodzenia,
 • osoby, które do dnia 30 września 2017 r. osiągną również podwyższony wiek emerytalny, jeśli nie mają jeszcze przyznanej emerytury rolniczej.

Poza wiekiem emerytalnym muszą posiadać 25 letni okres podlegania rolniczemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu.
Prawo do emerytury rolniczej ustala się na wniosek.

Szczegółowe informacje na stronie dedykowanej emeryturze oraz w terenowych jednostkach organizacyjnych Kasy.

3/2017

25 sierpnia 2017: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że w związku z zaplanowanym uruchomieniem nowej usługi – e-składki, umożliwiającej użytkownikom Portalu dla Rolników eKRUS, opłacanie składek z tytułu ubezpieczenia społecznego oraz zdrowotnego w formie bezpośrednich zleceń płatniczych on-line, zawarte zostało pomiędzy KRUS a Krajową Izbą Rozliczeniową S.A. porozumienie dotyczące obsługi płatności elektronicznych w oparciu o usługę Paybynet (www.paybynet.pl). Z uwagi na fakt, że KIR jest krajowym operatorem infrastruktury rozliczeń międzybankowych, dokonywane w ramach usługi Paybynet płatności z rachunku bankowego płatnika trafiają bezpośrednio na rachunek bankowy odbiorcy, co zwiększa bezpieczeństwo i niezawodność realizowanych operacji, jak również podnosi wiarygodność operatora – KIR nie przetrzymuje na swoich rachunkach środków płatników.

Ponadto cechą wyróżniającą usługę KIR jest współpraca z szerokim gronem banków spółdzielczych, funkcjonujących częstokroć lokalnie, w tym również na terenach wiejskich. Jednocześnie mając na względzie aspekt zwiększenia dostępności płatności elektronicznych i rozwój e-usług w administracji publicznej, dla usług publicznych, do których zakwalifikowana została e-składka KRUS, obowiązuje jednolita, niezależna od wysokości dokonywanej płatności, preferencyjna stawka prowizji wynosząca 59 gr brutto. Płatność dokonywana będzie wyłącznie na zdefiniowany przez KRUS rachunek bankowy, a prowizja w sposób jawny dla Płatnika będzie doliczana do zlecanej płatności – prowizja nie będzie pomniejszała kwoty składki.

O terminie wdrożenia nowej usługi - e-składki na Portalu eKRUS zostaniecie Państwo poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem.

2/2017

16 czerwca 2017: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, wychodząc naprzeciw potrzebom, informuje o modyfikacji aplikacji Portal dla Rolników eKRUS w poniższym zakresie:

 1. Udostępniono możliwość rezygnacji z otrzymywania przekazów pieniężnych tradycyjną drogą pocztową.
 2. Udostępniono możliwość logowania się za pomocą numeru PESEL lub adresu e-mail jako login oraz Profilu Zaufanego ePUAP.
 3. Zaktualizowano informacje dostępne na zakładkach "Ubezpieczenie społeczne rolników", "Ubezpieczenie zdrowotne", "Świadczenia"
 4. Wysyłkę przypomnień o terminie płatności składek i ich wysokości ograniczono tylko do ich płatników - bez osób ubezpieczonych.

1/2017

01 stycznia 2017: Informujemy, że witryna internetowa Portalu dla Rolników eKRUS otrzymała Certyfikat Strona Internetowa bez Barier. Certyfikat został przyznany przez Fundację Widzialni na podstawie przeprowadzonego szczegółowego audytu wykonanego przez ekspertów z zakresu programowania i dostępności oraz badania wykonanego przez użytkowników niepełnosprawnych (niewidomi, niedowidzący i niesłyszący).

7/2016

14 grudnia 2016: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, wychodząc naprzeciw potrzebom, informuje o modyfikacji aplikacji Portal dla Rolników eKRUS w poniższym zakresie:

 1. Udostępniono możliwość podglądu informacji o numerach rachunków bankowych do opłacenia składek społecznych i zdrowotnych.
 2. Uproszczono formularz rejestracyjny.
 3. Rozszerzono zakres osób uprawnionych do korzystania z aplikacji o osoby, które kiedykolwiek były ubezpieczone w KRUS lub kiedykolwiek będące płatnikami składek. Dokonano aktualizacji treści Regulaminu oraz umożliwiono jego pobranie w postaci pliku.
 4. Zmodyfikowano mechanizm przypomnienia o terminach płatności składek. Wysyłane jest jedno przypomnienie dla wszystkich składek na dany termin płatności (oddzielnie dla ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych). Pierwsze przypomnienie wysyłane jest na 14 dni przed terminem płatności, drugie przypomnienie wysyłane jest 14 dni po terminie płatności.

6/2016

13 września 2016: W związku z modernizacją usług Profilu Zaufanego ePUAP, o których mowa w niniejszym komunikacie Centralnego Ośrodka Informatyki, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uprzejmie informuje iż możliwość korzystania z funkcjonalności „Logowania do Systemu ePUAP” oraz „Złóż wniosek przez ePUAP”, do czasu zakończenia prac dostosowujących Portal eKRUS, zostaje zawieszona.

5/2016

4 sierpnia 2016: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje o przywróceniu możliwości logowania do aplikacji za pomocą Profilu Zaufanego ePUAP – w przypadku posiadania ważnego Profilu Zaufanego ePUAP nie jest wymagane posługiwanie się hasłem dedykowanym dla aplikacji.

4/2016

1 lipca 2016: W związku z brakiem możliwości korzystania z usług systemu ePUAP, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uprzejmie informuje iż możliwość korzystania z „Logowania do Systemu ePUAP” oraz „Złóż wniosek przez ePUAP” zostaje czasowo wyłączona.

3/2016

17 czerwca 2016: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje o zaktualizowaniu informacji dotyczących płatników okresów ubezpieczenia społecznego rolników o Wójtów i Burmistrzów.

2/2016

18 lutego 2016: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, wychodząc naprzeciw potrzebom, informuje o rozszerzeniu funkcjonalności aplikacji Portal dla Rolników eKRUS w zakresie możliwości wnioskowania o konto użytkownika za pośrednictwem Platformy ePUAP. Złożenie wniosku wymaga posługiwania się ważnym Profilem Zaufanym ePUAP lub tzw. podpisem kwalifikowanym.

1/2016

1 lutego 2016: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje o opublikowaniu broszury informacyjnej na temat podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników i opłacaniu składek. Informator o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników i opłacaniu składek.

4/2015

30 listopada 2015: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 1 stycznia 2016 r. dostęp do treści spersonalizowanej aplikacji Portal dla Rolników eKRUS, przeznaczony jest dla ubezpieczonych w KRUS we wszystkich Oddziałach Regionalnych i podległych im Pacówkach Terenowych.

3/2015

13 listopada 2015: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, wychodząc naprzeciw potrzebom, informuje o rozszerzeniu funkcjonalności aplikacji Portal dla Rolników eKRUS w poniższym zakresie:

 1. Udostępniono możliwość logowania do aplikacji za pomocą Profilu Zaufanego ePUAP – w przypadku posiadania ważnego Profilu Zaufanego ePUAP nie jest wymagane posługiwanie się hasłem dedykowanym dla aplikacji;
 2. Udostępniono możliwość dobierania kryteriów wyszukiwania okresów podlegania pod ubezpieczenie – poprawiono ergonomię aplikacji;
 3. Udostępniono możliwość podglądu pełnej historii okresów podlegania pod ubezpieczenie – wyeliminowano istotne ograniczenie w dostępnie do danych za okres ostatnich 10 lat;
 4. Udostępniono możliwość podglądu informacji o saldach i zadłużeniach bezpośrednio po zalogowaniu się – wyeliminowano konieczność zlecania pobrania danych bieżących i oczekiwania na nie;
 5. Udostępniono dodatkowe informacje dotyczące ubezpieczenia tj. o kwocie składki na ubezpieczenie: wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie, kwocie składki na ubezpieczenie: emerytalno-rentowe oraz kwocie składki dodatkowej na ubezpieczenie emerytalno-rentowe;
 6. Udostępniono mechanizm przypomnienia o zbliżających się terminach płatności składek – pierwsze powiadomienie wysyłane jest na 7 dni przed terminem płatności, drugie powiadomienie wysyłane jest na 3 dni przed terminem płatności;
 7. Udostępniono dodatkowy mechanizm autoryzacji zmiany adresu email – poprawiono bezpieczeństwo wprowadzania zmiany;

2/2015

12 listopada 2015: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że dostęp do treści spersonalizowanej aplikacji Portal dla Rolników eKRUS, przeznaczony jest dla ubezpieczonych w KRUS w następujących Oddziałach Regionalnych i podległych im Pacówkach Terenowych:

 1. Białymstoku;
 2. Gdańsku;
 3. Kielcach;
 4. Lublinie;
 5. Łodzi;
 6. Olsztynie;
 7. Rzeszowie;
 8. Warszawie;

1/2015

03 lipca 2015: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że w okresie eksploatacji pilotażowej aplikacji Portal dla Rolników eKRUS, dostęp do treści spersonalizowanej, przeznaczony jest dla ubezpieczonych w KRUS w następujących terenowych jednostkach organizacyjnych:

 1. Oddział Regionalny KRUS w Rzeszowie;
 2. Placówka Terenowa KRUS w Brzozowie;
 3. Placówka Terenowa KRUS w Dębicy;
 4. Placówka Terenowa KRUS w Jarosławcu;
 5. Placówka Terenowa KRUS w Jaśle;
 6. Placówka Terenowa KRUS w Kolbuszowej;
 7. Placówka Terenowa KRUS w Krośnie;
 8. Placówka Terenowa KRUS w Leżajsku;
 9. Placówka Terenowa KRUS w Lubaczowie;
 10. Placówka Terenowa KRUS w Mielcu;
 11. Placówka Terenowa KRUS w Nisku;
 12. Placówka Terenowa KRUS w Przemyślu;
 13. Placówka Terenowa KRUS w Przeworsku;
 14. Placówka Terenowa KRUS w Ropczycach;
 15. Placówka Terenowa KRUS w Sanoku;
 16. Placówka Terenowa KRUS w Stalowej Woli;
 17. Placówka Terenowa KRUS w Strzyżowie;
 18. Placówka Terenowa KRUS w Tarnobrzegu;

Powyższy zakres będzie sukcesywnie rozszerzany o nowe jednostki, o czym Kasa będzie informować na niniejszej stronie.