eKRUS - regulamin

eKRUS

 

Menu główne

REGULAMIN

§ 1 Definicje

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. Portalu dla Rolników eKRUS, dalej w skrócie Portal eKRUS lub eKRUS, rozumie się przez to system informatyczny KRUS, dedykowany dla ubezpieczonych w KRUS rolników, małżonków rolników i domowników oraz płatników składek, udostępniany w przestrzeni publicznej z wykorzystaniem sieci Internet.
 2. Usługobiorcy – rozumie się przez to:
  1. rolnika, o którym mowa w art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2023 r. poz. 208 ze zm.);
  2. małżonka rolnika, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników;
  3. domownika, o którym mowa w art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników;
  4. płatnika składek, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.
 3. Usługodawcy – rozumie się Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 190; 00-608 Warszawa, posiadającą NIP nr 526-00-13-054, REGON nr 0125113262.
 4. Pomocniku rolnika – rozumie się pełnoletnią osobę, o której mowa w art. 6 pkt 2a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, świadczącą rolnikowi pomoc przy zbiorach na podstawie umowy o pomocy przy zbiorach.

§ 2 ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU eKRUS

 1. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin, o którym mowa w przepisie art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r., poz. 344). Regulamin określa: zasady, rodzaje, zakres usług i warunki korzystania przez Usługobiorców z Portalu eKRUS, warunki rejestracji w Portalu eKRUS i warunki rezygnacji oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Operatorem Portalu eKRUS jest Usługodawca - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
 3. Warunkiem koniecznym do korzystania z Portalu eKRUS jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Prawo do korzystania z Portalu eKRUS, w części dedykowanej dla zarejestrowanych Usługobiorców, mają osoby kiedykolwiek ubezpieczone w KRUS lub kiedykolwiek będące płatnikami składek, po przejściu procedury rejestracyjnej, o której mowa w § 3. Usługodawca nie nakłada z tego tytułu na Usługobiorców żadnych opłat.
 5. Usługobiorca korzysta z Portalu eKRUS na własną odpowiedzialność.
 6. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Portalu eKRUS w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi, powszechnie obowiązującymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 7. Usługodawca ze względów bezpieczeństwa oraz z innych ważnych przyczyn niezależnych od Usługodawcy, ma prawo czasowo zawiesić dostęp Usługobiorców do Portalu eKRUS na okres niezbędny do wyeliminowania niepożądanych dla Usługodawcy lub Usługobiorców skutków zaistniałych okoliczności.
 8. Portal eKRUS może zawierać odnośniki (linki) do stron zarządzanych przez osoby/podmioty trzecie. Z zasobów osób/podmiotów trzecich Usługobiorca korzysta na własne ryzyko. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzetelność, aktualność oraz kompletność danych zawartych na stronach osób/podmiotów trzecich, do których można uzyskać dostęp poprzez odnośniki (linki).
 9. W celu uzyskania technicznej możliwości korzystania z Portalu eKRUS niezbędne są:
  1. komputer połączony z siecią publiczną Internet;
  2. przeglądarka internetowa: Internet Explorer 11, Firefox 58.x, Chrome 64.x lub nowsze z włączoną obsługą JavaScript i "cookies";
  3. aplikacja pozwalająca na odczyt plików w formacie PDF.

  § 3 REJESTRACJA USŁUGOBIORCY W PORTALU eKRUS

  1. Usługodawca udostępnia w Portalu eKRUS treści ogólnodostępne oraz treści i funkcjonalności spersonalizowane dostępne wyłącznie dla zarejestrowanych Usługobiorców, przy czym rejestracja odbywa się na wniosek zainteresowanego poprzez:
   1. Wniosek drukowalny - forma wniosku drukowalnego, która polega na wypełnieniu i złożeniu formularza we właściwej miejscowo dla Usługobiorcy jednostce organizacyjnej KRUS.
   2. Wniosek elektroniczny - forma wniosku elektronicznego polega na podaniu w formularzu adresu poczty elektronicznej i podpisaniu go Profilem Zaufanym. Następnie wniosek ten przekazywany jest do Usługodawcy w trybie elektronicznym.
   3. Wniosek ePUAP – forma wniosku ePUAP elektronicznego, która polega na wyszukaniu i wypełnieniu formularza w ePUAP i podpisaniu go Profilem Zaufanym lub podpisem elektronicznym. Następnie wniosek ten przekazywany jest do Usługodawcy w trybie elektronicznym.
  2. Po zweryfikowaniu tożsamości Usługobiorcy oraz prawa do korzystania z treści i funkcjonalności spersonalizowanych Portalu eKRUS, Usługodawca tworzy dla Usługobiorcy indywidualne konto i zwrotnie przekazuje identyfikator (login) oraz hasło startowe (wymagające zmiany przy pierwszym użyciu) w formie elektronicznej na podany we wniosku adres e-mail. Alternatywnie Usługobiorca może pozyskać identyfikator oraz hasło startowe bezpośrednio we właściwej miejscowo dla Usługobiorcy jednostce organizacyjnej KRUS.
  3. Dane osobowe oraz inne informacje zawarte we wniosku wykorzystywane są przez Usługodawcę wyłącznie do weryfikacji tożsamości Usługobiorcy oraz jego prawa do korzystania z treści i funkcjonalności spersonalizowanych Portalu eKRUS.
  4. Z chwilą rejestracji Usługobiorca oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku rejestracyjnym dla potrzeb utworzenia, eksploatacji i zarządzania kontem użytkownika w Portalu eKRUS – zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Niniejsza zgoda obowiązuje do czasu jej odwołania przez Usługobiorcę co jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania z Portalu eKRUS;
  5. Usługobiorca jest świadomy iż:
   1. treści i funkcjonalności spersonalizowane, do których będzie miał dostęp w Portalu eKRUS, będą miały wyłącznie charakter informacyjny i nie będą mogły być wykorzystane w postępowaniu administracyjnym ani żadnym innym;
   2. wnioski o utworzenie konta rozpatrzone negatywnie zostaną natychmiast usunięte lub zniszczone wraz z podanymi w nich danymi osobowymi.

   § 4 PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNE

   1. Usługobiorca ma możliwość opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne rolników oraz ubezpieczenie zdrowotne, a także spłatę zadłużenia z tytułu tych składek, w formie bezpośrednich zleceń płatniczych on-line na rachunek bankowy KRUS.
   2. Usługobiorca ma możliwość opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne; ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie pomocnika rolnika a także spłatę zadłużenia z tytułu tych składek, w formie bezpośrednich zleceń płatniczych on-line na rachunek bankowy KRUS.
   3. Obsługa płatności elektronicznych jest realizowana przez Krajową Izbą Rozliczeniową S.A. (dalej w skrócie jako „KIR”), w oparciu o Regulamin usługi „Paybynet” KIR.
   4. Opłatę z tytułu realizacji zleceń płatniczych on-line stanowi prowizja KIR, doliczana automatycznie do kwoty wynikającej z naliczonej składki lub/i zadłużenia.

   § 5 ZGŁOSZENIA POMOCNIKÓW ROLNIKA

   1. Usługobiorca ma możliwość dokonania zgłoszenia do ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego oraz do ubezpieczenia zdrowotnego pomocnika/pomocników w okresie świadczenia pomocy na podstawie umowy o pomocy przy zbiorach.
   2. Usługodawca udostępnia ewidencję zaakceptowanych zgłoszeń przyjętych przez KRUS do ubezpieczenia z możliwością dokonywania zgłoszeń korygujących.
   3. W okresie 5 dni od ostatniej modyfikacji Usługobiorca otrzymuje powiadomienie email dla niewysłanych zgłoszeń.
   4. W okresie 7 dni od wysłania powiadomienia niewysłane zgłoszenia, dla których wysłane zostało powiadomienie, a których Usługobiorca nie wysłał lub nie zmodyfikował zostają ostatecznie usunięte.

   § 6 DOKUMENTY UDOSTĘPNIANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

   1. Usługobiorca ma możliwość wnioskowania o wygenerowanie dokumentów w formie elektronicznej.
   2. Aktualny katalog dokumentów możliwych do wygenerowania drogą elektroniczną udostępniany jest w Portalu eKRUS.

   § 7 SKŁADANIE WNIOSKÓW

   1. Usługobiorca ma możliwość wyszukania i wypełnienia formularzy wniosków oraz złożenia ich drogą elektroniczną do KRUS.
   2. Aktualny katalog formularzy wniosków możliwych do złożenia drogą elektroniczną udostępniany jest w Portalu eKRUS.
   3. Usługobiorca ma możliwość przeglądu decyzji związanych ze złożonymi wnioskami.
   4. W okresie 5 dni od ostatniej modyfikacji Usługobiorca otrzymuje powiadomienie email dla niewysłanych formularzy wniosków.
   5. W okresie 7 dni od wysłania powiadomienia niewysłane formularze wniosków, dla których wysłane zostało powiadomienie, a których Usługobiorca nie wysłał lub nie zmodyfikował zostają ostatecznie usunięte.

   § 8 PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

   1. Usługodawca dysponuje wyłącznym prawem zarządzania uprawnieniami do korzystania z Portalu eKRUS.
   2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Usługobiorcy bądź osoby upoważnionej przez Usługobiorcę do działania w jego imieniu.
   3. Usługodawca zobowiązuje się podejmować niezbędne działania w celu wyeliminowania nielegalnych lub niezgodnych z Regulaminem działań Usługobiorców.
   4. Usługodawca zobowiązany jest do ochrony danych osobowych Usługobiorców zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
   5. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Usługodawca nie odpowiada za szkody powstałe w związku z korzystaniem z Portalu eKRUS, bądź w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w transmisji danych, wirusami komputerowymi, awarią linii telekomunikacyjnych, łączy, systemu informatycznego lub jego części, lub nie przestrzeganiem postanowień Regulaminu.
   6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Portalu eKRUS z przyczyn niezależnych od Usługodawcy.
   7. Usługodawca zastrzega sobie prawo decydowania o zawartości Portalu eKRUS. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby treści w Portalu eKRUS były aktualne i rzetelne. Ze względu na cechy sieci Internet, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe i inne poniesione przez Usługobiorców wskutek wykorzystania Portalu eKRUS, z wyłączeniem szkód, co do których z mocy prawa odpowiedzialność Usługodawcy nie może zostać wyłączona.

   § 9 PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGOBIORCY

   1. Usługobiorca może korzystać z treści i funkcjonalności spersonalizowanych Portalu eKRUS z chwilą zakończenia rejestracji, o której mowa w § 3 ust. 2.
   2. Zabrania się korzystania z kont innych Usługobiorców zarejestrowanych w Portalu eKRUS oraz udostępniania swojego konta innym osobom.
   3. Zabronione jest posiadanie przez Usługobiorcę wielu kont w Portalu eKRUS.
   4. Usługobiorca zobowiązany jest do zachowania poufności danych pozyskanych z Portalu eKRUS, w szczególności w sytuacji pozyskania danych bez podstawy prawnej.
   5. Usługobiorca zobowiązany jest do powstrzymania się od dokonywania w ramach korzystania z Portalu eKRUS jakichkolwiek działań bezprawnych, a w szczególności korzystania z Portalu eKRUS bezpośrednio lub pośrednio w sposób sprzeczny z prawem, Regulaminem, dobrymi obyczajami lub powszechnie przyjętymi zasadami korzystania z sieci Internet.
   6. Usługobiorca ma prawo do zaprzestania korzystania z Portalu eKRUS w każdym czasie. Zablokowanie konta Usługobiorcy w Portalu eKRUS, realizowane jest po złożeniu do Usługodawcy, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną, oświadczenia o rezygnacji.

   § 10 ZAWIESZENIE DOSTĘPU USŁUGOBIORCY

   1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia dostępu Usługobiorcy do Portalu eKRUS, który narusza prawo lub postanowienia Regulaminu.
   2. Usługobiorca, którego dostęp został zawieszony, nie może podejmować próby ponownej rejestracji.
   3. Odwieszenie dostępu Usługobiorcy następuje z chwilą ustania przyczyn zawieszenia.
   4. Usługodawca może trwale usunąć konto Usługobiorcy, jeśli Usługobiorca nie zaprzestanie działań sprzecznych z prawem lub postanowieniami Regulaminu.
   5. Usługodawca jest zobowiązany do poinformowania Usługobiorcy o zawieszeniu bądź usunięciu konta Usługobiorcy.

   § 11 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

   1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Portalu eKRUS jest Prezes KRUS. Wnioskodawcom przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.
   2. Usługodawca gwarantuje ochronę danych i informacji o Usługobiorcy zgodnie z przyjętą i stosowaną u Usługodawcy, polityką bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
   3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnioną zmianę danych lub dostęp do informacji przeznaczonej dla Usługobiorcy przez osoby trzecie, przy użyciu identyfikatora i hasła Usługobiorcy.

   § 12 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

   1. Reklamacje dotyczące Portalu eKRUS mogą być składane za pomocą poczty elektronicznej na adres: [email protected]
   2. Reklamacja musi zawierać:
    1. imię i nazwisko Usługobiorcy oraz identyfikator w Portalu eKRUS;
    2. opis przedmiotu reklamacji;
    3. oczekiwanie co do sposobu rozpatrzenia reklamacji.
   3. Reklamacje rozpatrywane będą w kolejności wpływu, ale nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich złożenia. W uzasadnionych przypadkach Usługodawca może przedłużyć termin rozpatrzenia reklamacji o dodatkowy niezbędny czas do rozpatrzenia reklamacji, jednak nie dłuższy niż 30 dni, o czym powiadomi Usługobiorcę składającego reklamację. Informacja o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie przekazana Usługobiorcy w formie, w jakiej zgłosił reklamację.

   § 13 PRAWA AUTORSKIE I POKREWNE

   1. Zawartość Portalu eKRUS jest chroniona prawem autorskim, z uwzględnieniem wyłączenia, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (Dz.U. z 2022 r., poz. 2509 ), zgodnie, z którym: nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego: akty normatywne lub ich urzędowe projekty; urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole; opublikowane opisy patentowe lub ochronne; proste informacje prasowe.
   2. Usługodawca zezwala na wykorzystywanie treści Portalu eKRUS do celów informacyjnych. Wykorzystanie zasobów jest dopuszczalne na warunkach opisanych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
   3. Usługobiorca nie ma prawa zwielokrotniać, sprzedawać, udostępniać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać treści Portalu eKRUS, w całości bądź we fragmentach, w szczególności przesyłać lub udostępniać w systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.

   § 14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   1. Regulamin obowiązuje od dnia 07 lutego 2024 r.
   2. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. [Regulamin w wersji PDF]
   3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa.
   4. Regulamin może podlegać zmianom.
   5. W przypadku likwidacji Portalu eKRUS wszystkie dane Usługobiorców zostaną, po uprzednim powiadamianiu Usługobiorców, trwale usunięte.
   6. Do oceny praw i obowiązków Usługobiorcy lub Usługobiorców wynikających z Regulaminu właściwe jest prawo polskie.
   7. Usługodawca stosownie do art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r., poz. 344) informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Usługobiorców z Usług. Informacja dotyczy zagrożeń, które Usługodawca identyfikuje jako zagrożenia potencjalne, które powinny być brane pod uwagę mimo stosowania przez Usługodawcę systemów zabezpieczających infrastrukturę Usługodawcy przed nieuprawnionym oddziaływaniem osób trzecich:
    1. możliwość działania szkodliwego oprogramowania (np. oprogramowanie malware, robaki internetowe);
    2. możliwość odnalezienia słabości systemu kryptograficznego, a tym samym umożliwienia jego złamania lub obejścia, a w konsekwencji możliwość pozyskania osobistych i poufnych informacji;
    3. możliwość łowienia haseł (phishing) poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających do złudzenia autentyczne i w konsekwencji pozyskanie osobistych i poufnych informacji dotyczących użytkownika.
   8. Usługodawca stosownie do art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną informuje, iż w celu podnoszenia jakości Usług i badania preferencji Usługobiorców stosuje pliki "cookie". Pliki cookie umożliwiają podnoszenie jakości Usług za pomocą przechowywanych preferencji Usługobiorców. Usługodawca gromadzi informacje z plików cookie na własny użytek. Pliki cookie nie identyfikują danych osobowych, nie mają wpływu na funkcjonowanie urządzenia końcowego lub jego oprogramowania. Plik cookie stanowi łańcuch znaków, który jest wysyłany z systemu teleinformatycznego Usługodawcy do komputera Usługobiorcy podczas wywołania przez przeglądarkę strony internetowej. W plikach cookie mogą być przechowywane preferencje Usługobiorcy i inne informacje, przy czym warunkiem działania plików cookie jest zawsze ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie z dysku. W ustawieniach przeglądarki można wybrać opcję odrzucania plików cookie lub sygnalizowania, że plik cookie został przesłany
   9.