eKRUS - świadczenia

eKRUS

 

Menu główne

Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego:

jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub choroby zawodowej

Jednorazowe odszkodowanie przysługuje:

 1. ubezpieczonemu, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej,
 2. członkom rodziny ubezpieczonego, który zmarł wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej,

Jednorazowe odszkodowanie nie przysługuje ubezpieczonemu, jeżeli:

 1. spowodował wypadek umyślnie albo wskutek rażącego niedbalstwa lub
 2. będąc w stanie nietrzeźwości lub będąc pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub innych środków o podobnym działaniu, sam w znacznym stopniu przyczynił się do wypadku.

Jednorazowe odszkodowanie ustala się proporcjonalnie do określonego procentowo stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.
Informacje na temat prawa do jednorazowego odszkodowania.

zasiłek chorobowy

Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który wskutek choroby jest niezdolny do pracy nieprzerwanie co najmniej przez 30 dni, jednak nie dłużej niż przez 180 dni. Jeżeli po wyczerpaniu 180-dniowego okresu zasiłkowego ubezpieczony jest nadal niezdolny do pracy, a w wyniku dalszego leczenia i rehabilitacji rokuje odzyskanie zdolności do pracy, okres zasiłkowy przedłuża się na czas niezbędny do jej przywrócenia, nie dłużej niż o dalsze 360 dni. Informacje na temat ustalania prawa i zasad wypłaty zasiłku chorobowego.


Z ubezpieczenia emerytalno-rentowego przysługują świadczenia:

emerytura rolnicza

Przysługuje ubezpieczonemu (rolnikowi i domownikowi), który:

 1. osiągnął wiek emerytalny, który od 1 października 2017 r. wynosi 60 lat dla kobierty i 65 lat dla mężczyzny,
 2. podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 25 lat.

Emerytura rolnicza może być również przyznana ubezpieczonemu rolnikowi, który do końca 2017 r. spełni łącznie poniższe warunki:

 1. osiągnie wiek wynoszący 55 lat dla kobiety i 60 lat dla mężczyzny,
 2. wykaże okres podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez co najmniej 30 lat,
 3. zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej.

Informacje na temat ustalania prawa do emerytury rolniczej.

częściowa emerytura rolnicza

W związku z obniżeniem wieku emerytalnego od dnia 1 października 2017 r. (do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn) częściowa emerytura rolnicza nie będzie przyznawana. Natomiast częściowe emerytury rolnicze przyznane przed dniem 1 października 2017 r. zostaną zamienione z urzędu – od tej daty – na emeryturę rolniczą w powszechnym wieku emerytalnym.

okresowa emerytura rolnicza

W związku z obniżeniem wieku emerytalnego od dnia 1 października 2017 r. (do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn) osobom pobierającym okresowe emerytury rolnicze, które osiągnęły ww. wiek i posiadają co najmniej 25 letni okres ubezpieczenia emerytalno-rentowego, zostanie przyznana z urzędu – od tej daty – emerytura rolnicza w powszechnym wieku emerytalnym.

Osobom pobierającym okresowe emerytury rolnicze, które nie posiadają co najmniej 25–letniego okresu ubezpieczenia emerytalno – rentowego, okresowe emerytury rolnicze będą wypłacane do daty określonej w decyzjach przyznających te świadczenia, pod warunkiem, że wcześniej nie uzyskają prawa do emerytury lub renty na podstawie odrębnych przepisów.

Od dnia 1 marca 2017 r. okresowa emerytura rolnicza przysługuje w wysokości najniższej emerytury pracowniczej.

renta rolnicza z tytułu niezdolności do pracy

Przysługuje ubezpieczonemu (rolnikowi, domownikowi), który:

 1. podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez wymagany okres (od 1 roku do 5 lat - w zależności od wieku, w jakim powstała całkowita niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym),
 2. jest trwale lub okresowo całkowicie niezdolny do pracy w gospodarstwie rolnym,
 3. całkowita niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym powstała w okresach podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, lub nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tego okresu.

Za całkowicie niezdolnego do pracy w gospodarstwie rolnym uważa się ubezpieczonego, który z powodu naruszenia sprawności organizmu utracił zdolność do osobistego wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym.
Szczegółowe informacje na temat prawa do renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy.

renta rolnicza szkoleniowa

Jest świadczeniem dla osób podlegających ubezpieczeniu w KRUS i spełniających warunki wymagane do uzyskania renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, w stosunku do których orzeczono celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na trwałą całkowitą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym.
Szczegółowe informacje na temat prawa do renty szkoleniowej.

renta rodzinna

Przysługuje uprawnionym członkom rodziny zmarłego:

 • emeryta lub rencisty mającego ustalone prawo do emerytury lub renty rolniczej z ubezpieczenia (tj. emerytury lub renty inwalidzkiej z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin albo emerytury rolniczej lub renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy),
 • ubezpieczonego, który w chwili śmierci spełniał warunki do uzyskania emerytury rolniczej lub renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy; przy ocenie prawa do renty przyjmuje się, że był on całkowicie niezdolny do pracy w gospodarstwie rolnym.

Szczegółowe informacje na temat ustalania prawa i wysokości do renty rodzinnej.

zasiłek pogrzebowy

Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która poniosła koszty pogrzebu po śmierci:

 1. ubezpieczonego, nie wyłączając osoby podlegającej tylko ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu,
 2. uprawnionego do emerytury lub renty z ubezpieczenia,
 3. członka rodziny osoby, o której mowa w pkt 1 lub 2,
 4. osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty z ubezpieczenia, lecz spełniała warunki do jej przyznania i pobierania

Szczegółowe informacje na temat dodatku pogrzebowego.

zasiłek macierzyński

Od 1 stycznia 2016 r. zasiłek macierzyński jest świadczeniem ubezpieczenia emerytalno-rentowego. Zasiłek macierzyński przysługuje osobie ubezpieczonej podlegającej z mocy ustawy lub na wniosek ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu oraz emerytalno – rentowemu, bądź tylko ubezpieczeniu emerytalno – rentowemu, która:

 • jest matką albo ojcem dziecka,
 • przysposobiła dziecko w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10 roku życia,
 • przyjęła dziecko w wieku do 7 roku życia na wychowanie, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do 10 roku życia, jeżeli w tym czasie został złożony wniosek o przysposobienie,
 • przyjęła dziecko w wieku do 7 roku życia na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do 10 roku życia.

Informacje na temat ustalania prawa i zasad wypłaty zasiłku macierzyńskiego.

dodatki do w/w emerytur i rent

Do emerytur i rent rolniczych przysługują dodatki/świadczenia przyznawane zarówno na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, jak i na podstawie innych przepisów:

 1. dodatek pielęgnacyjny,
 2. dodatek kombatancki,
 3. dodatek za tajne nauczanie,
 4. dodatek dla sieroty zupełnej,
 5. ryczałt energetyczny,
 6. dodatek z tytułu pracy przymusowej,
 7. świadczenie pieniężne dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianych w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach wydobywania rud uranu i batalionach budowlanych,
 8. świadczenie pieniężne dla osób deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR,
 9. dodatek kompensacyjny,
 10. dodatek dla weterana poszkodowanego.

Szczegółowe informacje na temat dodatków przysługujących do emerytur i rent.


Ustalenie wysokości emerytury rolniczej lub renty rolniczej

Emerytura rolnicza, renta rolnicza z tytułu niezdolności do pracy oraz renta rolnicza szkoleniowa składa się z części składkowej i części uzupełniającej.
Część składkową ustala się, przyjmując po 1% emerytury podstawowej za każdy rok podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu.
Do liczby tych lat dolicza się m.in. liczbę lat:

 1. podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie od dnia 1 stycznia 1983 r. do dnia 31 grudnia 1990 r.
 2. prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie w okresie od dnia 1 lipca 1977 r. do dnia 31 grudnia 1982 r., za który była opłacana składka na Fundusz Emerytalny Rolników,
 3. podlegania innemu ubezpieczeniu (o ile z tego tytułu ubezpieczonemu nie przyznano emerytury lub renty na podstawie odrębnych przepisów).Okresów tych nie uwzględnia się przy ustalaniu wysokości emerytury rolniczej (również w wieku niższym od emerytalnego) osobom urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r.

Część uzupełniająca wynosi 95% do 85% emerytury podstawowej, w zależności od liczby lat przyjętych do ustalenia części składkowej. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy rolnik nabywa prawo do emerytury rolniczej tzw. „wcześniejszej”.
Informacje na temat ustalania wysokości emerytury lub renty rolniczej.

Uwzględnianie okresów ubezpieczenia za granicą

Osobie, która oprócz okresów ubezpieczenia społecznego rolników posiada również okresy ubezpieczenia za granicą – w państwach UE/EFTA lub w państwach, z którymi łączy Polskę umowa dwustronna o zabezpieczeniu społecznym, okresy zagraniczne mogą zostać uwzględnione przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty rolniczej. Okresy te uwzględnia się również przy ustalaniu wysokości tych świadczeń.
Szczegółowe informacje dla osób, które podlegały ubezpieczeniu społecznemu w państwach UE/EFTA lub w państwach, z którymi łączy Polskę umowa dwustronna o zabezpieczeniu społecznym.

Prawo do świadczeń z ubezpieczenia ustala się na wniosek osoby zainteresowanej albo innej osoby mającej interes prawny w ustaleniu tego prawa.

Do wniosku zainteresowany powinien dołączyć dokumenty niezbędne do rozpatrzenia prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego.
Informacje na temat dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia prawa do rolniczych świadczeń emerytalno-rentowych.