eKRUS - ubezpieczenie zdrowotne

eKRUS

 

Menu główne

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

Zagadnienia związane z ubezpieczeniem zdrowotnym reguluje ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.).

Informacje o zasadach i warunkach podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Podstawą objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym jest złożone przez rolnika, domownika w jednostce terenowej KRUS formularza zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego - druk KRUS UD-2Z.

Zasady zgłaszania wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego i potwierdzania uprawnień do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej.

Zasady wymierzania składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników ich małżonków i domowników.