eKRUS - ubezpieczenie zdrowotne

eKRUS

 

Menu główne

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

Zagadnienia związane z ubezpieczeniem zdrowotnym reguluje ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 581, z późn. zm.).

Informacje o zasadach i warunkach podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Podstawą objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym jest złożone przez rolnika, domownika w jednostce terenowej KRUS formularza zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego - druk KRUS UD-2Z.

Zasady zgłaszania wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego i potwierdzania uprawnień do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej.

Zasady wymierzania składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników (ich małżonków i domowników), którzy prowadzą działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2016 r. regulowały przepisy ustawy z dnia 13 stycznia 2012 r. o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012-2016 (Dz. U. z 2012r. poz. 123 z późn. zm.). Natomiast od dnia 1 stycznia 2017 r. sposób i tryb ustalania wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne dla wyżej wymienionych rolników uregulowane są przepisami art. 80, 84, 86 i 87 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1793 ze zm.).
Aktualne informacje dla poszczególnych grup osób indywidualnie opłacających składki za:

  • rolnika i domownika w gospodarstwach rolnych o powierzchni 6 i więcej hektarów przeliczeniowych,
  • rolnika w ramach działów specjalnych w rozumieniu przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników,
  • domownika w ramach działów specjalnych w rozumieniu przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników,

dotyczące podstawy wymiaru miesięcznej składki zdrowotnej i terminów jej opłacania publikowane są na stronie: Informacja dla płatników składek na ubezpieczenie społeczne rolników i ubezpieczenie zdrowotne.