eKRUS - ubezpieczenie społeczne rolników

eKRUS

 

Menu główne

Emerytura rolnicza już po ukończeniu 60 lub 65 lat

Od 1 października 2017 r. wiek emerytalny będzie wynosił 60 lat – dla kobiet i 65 lat – dla mężczyzn.

O emeryturę rolniczą mogą ubiegać się:

 • osoby, które skończą 60 lub 65 lat po dniu 30 września 2017 r.,
 • osoby, które do dnia 30 września 2017 r. skończą 60 lub 65 lat, ale nie osiągną do tego czasu podwyższonego wieku emerytalnego, czyli takiego, który obowiązuje obecnie i zależy od roku oraz kwartału urodzenia,
 • osoby, które do dnia 30 września 2017 r. osiągną również podwyższony wiek emerytalny, jeśli nie mają jeszcze przyznanej emerytury rolniczej.

Poza wiekiem emerytalnym muszą posiadać 25 letni okres podlegania rolniczemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu.

Prawo do emerytury rolniczej ustala się na wniosek lub z urzędu.

Druki do pobrania przy ubieganiu się o emeryturę rolniczą:
KRUS SR-20 Wniosek o emeryturę
KRUS SR-21A Kwestionariusz dotyczący okresów podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników
KRUS SR-8 Oświadczenie Wnioskodawcy
KRUS SR-9 Zeznanie świadka

Jak złożyć wniosek o emeryturę rolniczą

Postępowanie o przyznanie emerytury rolniczej wszczyna się na wniosek (druk wniosku udostępniliśmy powyżej), złożony przez osobę zainteresowaną lub jej pełnomocnika:

 • osobiście lub wysłany pocztą:
  wniosek może zostać złożony na piśmie lub ustnie do protokołu w jednostce organizacyjnej KRUS (Oddziale Regionalnym lub Placówce Terenowej) właściwej ze względu na miejsce zamieszkania. Osoba ubiegająca się winna podpisać go własnoręcznie oraz przedłożyć dokument stwierdzający tożsamość oraz datę urodzenia,
 • przez internet:
  wniosek może być zgłoszony za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej (e-PUAP) do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym lub Profilem Zaufanym.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku

Do wniosku należy dołączyć wypełniony kwestionariusz dotyczący okresów podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników (druk kwestionariusza udostępniliśmy powyżej) wraz z dokumentami potwierdzającymi podane w nim okresy:

 1. pracy i prowadzenia gospodarstwa rolnego oraz podlegania z tego tytułu ubezpieczeniu społecznemu rolników i opłacenia składek (o ile takie dokumenty nie znajdują się w posiadaniu KRUS),
 2. podlegania innemu ubezpieczeniu społecznemu niż rolnicze tj. w systemie powszechnym ZUS lub na podstawie przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym np. zaświadczenia z ZUS, zaświadczenia pracodawcy, świadectwa pracy, legitymacja ubezpieczeniowa (dotyczy osób urodzonych przed 1 stycznia 1949 r.),
 3. ubezpieczenia/zamieszkania przebyte za granicą w państwach UE/EFTA lub w państwach z którymi łączy Polskę umowa o zabezpieczeniu społecznym.

Dokumenty dotyczące zatrudnienia powinny być dołączone do wniosku w oryginale, mogą być także poświadczone notarialnie odpisy bądź kserokopie. W oryginale muszą być złożone zeznania świadków.

Dokumentem pomocniczym przy ubieganiu się o emeryturę rolniczą jest aktualna decyzja na łączne zobowiązanie pieniężne (nakaz płatniczy podatku rolnego lub podatku od nieruchomości), względnie zaświadczenie z urzędu gminy potwierdzające powierzchnię posiadanego/użytkowanego gospodarstwa rolnego.

Jeżeli osoba zaprzestała prowadzenia działalności rolniczej powinna dołączyć dokument potwierdzający ten fakt np. akt notarialny, umowę dzierżawy /oryginał bądź poświadczone notarialnie odpisy lub kserokopie/.

W celu przekazywania emerytury na konto bankowe, należy przedłożyć dokument potwierdzający posiadanie/współposiadanie rachunku bankowego (umowę rachunku bankowego, zaświadczenie z banku, wyciąg bankowy).

Komu KRUS przyzna z urzędu emeryturę rolniczą

Emerytura rolnicza zostanie przyznana z urzędu po osiągnięciu wieku emerytalnego osobom pobierającym:

 1. renty rolnicze z tytułu niezdolności do pracy,
 2. okresowe emerytury rolnicze,

jeżeli z danych posiadanych przez Kasę wynika, że legitymują się 25 letnim okresem rolniczego ubezpieczenia emerytalno-rentowego.